Privacyverklaring

Liefdevol Begin, gevestigd te Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Liefdevol Begin

t.a.v. Judith Bos
Gevestigd te Naaldijk

0634103560
liefdevol-begin@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liefdevol Begin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer,
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Liefdevol Begin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras,
 • godsdienst of levensovertuiging,
 • seksuele leven,
 • gezondheid,

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liefdevol Begin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Liefdevol Begin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Liefdevol Begin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liefdevol Begin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liefdevol Begin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens (deel 1): deze gegevens worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat ik bij u breng als geboortedoula. Hieronder vallen gegevens over:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • seksuele leven
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer en eventuele WhatsApp gesprekken
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden door Liefdevol Begin intern gebruikt in de geboortekalender en als basisinformatie voor bedrijfsstatistieken. Er worden passende organisatorische en technische middelen gebruikt, zoals beperking van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor externe publicaties, maar na annonimisatie. Hieronder vallen de volgende gegevens:

 • voornaam,
 • voornaam baby,
 • geslacht baby,
 • geboortedatum baby,
 • e-mailadres,
 • korte samenvatting geboorte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liefdevol Begin verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liefdevol Begin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liefdevol Begin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar liefdevol-begin@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Liefdevol Begin wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liefdevol Begin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bestanden met persoonlijke gegevens zijn beveiligd in een map met een wachtwoord.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Liefdevol Begin via liefdevol-begin@hotmail.com.